Konkursy literackie

Rzeszów

Preambuła statutu ZLP


Związek Literatów Polskich jest zawodową organizacją pisarzy. Jego członkowie, w swojej twórczości i działalności, nawiązują do humanitarnych tradycji myśli ogólnoludzkiej, które w kulturze polskiej zawsze były zespolone z troską o dobro kraju i narodu. Kontynuacja tych tradycji oraz wszechstronny rozwój współczesnej literatury polskiej stanowią przedmiot starań i pracy wszystkich członków i władz Związku Literatów Polskich.Związek Literatów Polskich

Menu


Konkursy literackie 2017Konkurs Przedświąteczny w kategorii „Konkurs na kartkę świąteczną”


Konkurs Przedświąteczny polegający na zamieszczeniu na Portalu „E-Literaci” w kategorii „Konkurs na kartkę świąteczną”
* Własne zdjęcie/grafikę, plus osadzony wiersz ( wszystko powinno nawiązywać do nastroju świąt Bożego Narodzenia).
* Maksymalna wielkość pliku: 1.43Mb / Maksymalny rozmiar: 1800x1600
Prace proszę nadsyłać od dnia 25 listopada do 15 grudnia 2017.
Najlepsze zostaną nagrodzone i wydrukowane, a następnie Redakcja dostarczy do „Domów Seniora” na terenie powiatu lubaczowskiego.

Zdjęcia, które są już dostępne w internecie, lub na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
Każdy użytkownik może zamieścić kilka zdjęć/kartek.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie plagiaty.

adres strony z kunkursem: E-literaciKonkursy literackie

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI "Niezapominajki z polskiej bajki" - 2017


REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie organizuje ogólnopolski konkurs na najlepszy utwór poetycki pt.: „Niezapominajki z polskiej bajki”. Konkurs ten skierowany jest do wszystkich, którym bliskie jest święto „Polskiej Niezapominajki” obchodzone 15 maja każdego roku i promujących w związku z tym niebieskim, urokliwym kwiatkiem symbol pamięci o ludziach, wydarzeniach i rodzimej przyrodzie.
Utwory własne, w liczbie maksymalnie do trzech, należy nadsyłać do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie do 13 października 2017 r. Do nadsyłanych wierszy należy dołączyć wypełnioną i podpisaną przez autora lub rodzica/prawnego opiekuna (w przypadku uczestników w wieku poniżej 18 lat) „kartę opisu pracy”.
Uroczysty finał konkursu odbędzie się 17 listopada 2017 r. w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Najlepsze prace zostaną opublikowane w wydawnictwach Ośrodka oraz w tomiku pt.: „Niezapominajki z Polskiej Bajki”. W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu oraz „kartę opisu pracy".
Zachęcamy serdecznie do wzięcia udziału w tym konkursie!Konkursy literackie

II Lubaczowska Jesień Poetycka

Redakcja Dziennika Literackiego planuje II Lubaczowską Jesień Poetycką .

Festiwal odbędzie się w dniach 6,7 października 2017 r. w Lubaczowie. Szczegółowe informacje i wytyczne na plakacie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkursy literackie

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POEZJI "DŹWIĘKOSŁOWA" - 2017


REGULAMIN:

1. KONKURS DŹWIĘKOSŁOWA zwanym dalej Konkursem jest wydarzeniem cyklicznym organizowanym przez Stowarzyszenie Natchnieni Bieszczadem w Cisnej.

2. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni – amatorzy i profesjonaliści, udział jest bezpłatny.
Osoby niepełnoletnie, zobowiązane są dołączyć pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział w konkursie (w formie skanu dokumentu).

3. Wiersze przesyłane na Konkurs nie mogą naruszać praw stron trzecich i nie mogą być to wiersze wcześniej nagradzane lub publikowane w wydawnictwach zwartych z nr. ISBN.
Wiersze będą oceniane indywidualnie – komisja nie ocenia nadesłanych zestawów.

4. Oceny z wierszy głoszonych do Konkursu dokona Komisja powołana przez Stowarzyszenie NB. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany składu Komisji. Decyzja Komisji jest ostateczna, a kryteria oceny niejawne. Komisja nie jest zobowiązana do wyjaśniania swoich decyzji.

5. Nagrody rzeczowe zostaną przygotowane przez Stowarzyszenie NB i będą wręczane zwycięzcom Konkursu podczas wieczoru poezji przez przewodniczącego Jury lub osoby wskazane przez Stowarzyszenie. Laureaci Konkursu będą mogli zaprezentować nagrodzone wiersze w czasie wieczoru poezji jak również będą promowani przez Stowarzyszenie NB.

6. Wszyscy Laureaci Konkursu ,,Dźwiękosłowa” otrzymują bezpłatne bilety wstępu na wszystkie dni festiwalu – jeżeli jest odpłatne wejście.

7. Nadsyłane wiersze przyjmowane będą tylko w formie elektronicznej od 10.05 do 20.06. br. tylko e-mailem na adres dzwieko_slowa@o2.pl oraz natchnienibieszczadem@op.pl (w temacie e-maila proszę wpisać „Konkurs Dźwiękosłowa”).

8. Kryteria zgłoszenia
Ilość przesyłanych wierszy - maksymalnie 3 (mile widziana tematyka bieszczadzka). Każdy przesyłany wiersz powinien być zapisany w oddzielnym dokumencie (jeden wiersz na stronie) – w formacie pliku Word, opisanym ,,godło autora_tytuł wiersza”. W osobnym pliku – oznaczonym wyłącznie godłem autora należy podać dane – imię i nazwisko uczestnika, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail – kontaktowy. Godło to słowna nazwa, oznaczenie autora przesyłanych wierszy, stanowiąca jego identyfikację, a jednocześnie gwarantująca prawidłowy przebieg poszczególnych etapów konkursu.

Sprawy organizacyjne

9. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

10. Wszyscy laureaci Konkursu wyrażają zgodę na bezpłatną rejestracje występu i umieszczania nagrania w różnych materiałach informacyjnych, promocyjnych, wykorzystywania ich w internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. w formie elektronicznej, publiczne prezentacje, umieszczania wierszy w tomikach poezji itp. ) w celu związanym z działalnością lub promocją Stowarzyszenia NB.

11. Przystąpienie uczestników do Konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na:
- wykorzystanie ich nazwisk, imion w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z działaniem Stowarzyszenia NB,
- przetwarzanie danych przesyłanych dla potrzeb konkursu zgodnie z obowiązującym prawem,
- publikację nadesłanych wierszy oraz informacji o autorach na stronie Stowarzyszenia NB oraz w materiałach wydawanych przez Stowarzyszenie Natchnieni Bieszczadem w celach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych.

12. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych lub roszczenia stron trzecich w stosunku do wykonywanych utworów.

13. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

14. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w czasie wieczoru poezji, który odbędzie się dnia 22.07.2016. w Cisnej. Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia.

15. Laureaci Konkursu otrzymają zawiadomienia mailem do dnia 11.07.br. w celu podania informacji zwrotnej dotyczącej ich obecności na wieczorze poezji, co umożliwi im osobiste zaprezentowanie wierszy.

16. Wszelkie pytania lub wątpliwości należy przesyłać na adres: natchnienibieszczadem@op.pl lub dzwieko_slowa@o2.pl .

ORGANIZATOR - STOWARZYSZENIE NATCHNIENI BIESZCZADEM W CISNEJKonkursy literackie

Rozstrzygnięcie V Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Stanisławy Kopiec „O lubeński dzwon”


Rozstrzygnięty został V Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisławy Kopiec „O lubeński dzwon”, organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubeni w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Rzeszowie, Urzędem Gminy i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lubeni oraz rzeszowskim Oddziałem Związku Literatów Polskich.
Jury w składzie: dr Jan Wolski – przewodniczący, Aleksander Bielenda i Adam Decowski postanowiło nie nagrodzić żadnego utworu w I kategorii wiekowej (13-18 lat), natomiast w II kategorii wiekowej (powyżej 18 lat) – I nagrodę otrzymała Małgorzata Borowiec (Radom), II - Marek Szczerbiński (Kraków), III – Magdalena Cybulska (Łódź).
Cztery równorzędne wyróżnienia otrzymali: Marzenna Lewandowska (Kowal), Alina Barbara Nowak (Prudnik), Grzegorz Baczewski (Warszawa) i Anna Oliwińska-Wacko (Czudec). Natomiast po otwarciu kopert z godłami jury postanowiło uhonorować specjalnym wyróżnieniem litewską autorkę, Małgorzatę Bartoszewicz z Wilna, za kultywowanie polskiej poezji za granicą. Gala wręczenia nagród odbyła się 20 października br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubeni.

adecKonkursy literackie

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI im. STANISŁAWY KOPIEC „O LUBEŃSKI DZWON”


REGULAMIN:

1. Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni, partnerzy: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Gmina Lubenia, Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni, Związek Literatów Polskich - Oddział Rzeszowski.

2. Konkurs ma charakter otwarty - uczestnikami mogą być twórcy zrzeszeni jak i niezrzeszeni. W konkursie nie mogą wziąć udziału laureaci I miejsca z poprzednich edycji Ogólnopolskiego Konkursu poetyckiego im. Stanisławy Kopiec „O lubeński dzwon”.

3. Jeden autor może nadesłać zestaw od 1 do 3 wierszy (nienagradzanych w innych konkursach, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych, prasie i Internecie) w formacie A-4 w wydruku maszynowym lub komputerowym, (4 egzemplarze) oraz na płycie CD lub e-mailem na adres: gbplubenia@gmail.com (w formacie doc, docx lub PDF) ZGŁOSZENIA BEZ WERSJI ELEKTRONICZNEJ BĘDĄ DYSKWALIFIKOWANE !

4. Utwory należy przesłać na adres Organizatora: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LUBENI 36-042 LUBENIA 131 z dopiskiem - Konkurs „O LUBEŃSKI DZWON”

5. Termin nadsyłania wierszy upływa z dn. 30.06.2017 r.

6. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w drugim półroczu 2017 r. a ogłoszenie wyników i wręczenie nagród podczas uroczystej GALI FINAŁOWEJ

7. Nagrodzeni zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą telefoniczną, mailową lub pocztową.

8. Konkurs będzie oceniany w dwóch kategoriach: Kategoria I : osoby od 13 (ukończone) do 18 lat, Kategoria II : osoby powyżej 18 lat

9. Organizator przewiduje nagrody:
- w pierwszej kategorii wiekowej - trzy nagrody rzeczowe
- w drugiej kategorii wiekowej - nagrody pieniężne
I nagroda 500 PLN plus statuetka „LUBEŃSKI DZWON”
II nagroda 300 PLN
III nagroda 200 PLN

10. Dodatkowo, może być przyznana nagroda Starosty rzeszowskiego i Wójta Gminy Lubenia.

11. Oceny konkursu dokona komisja powołana przez Organizatora.

12. Oceniający przyznają nagrody w ramach zaplanowanych środków. Komisja zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas GALI FINAŁOWEJ. Organizator nie przesyła nagród pocztą.

13. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo do publikowania jak również cytowania w mediach nagrodzonych i wyróżnionych wierszy bez dodatkowej zgody autorów i bez honorarium autorskiego.

14. Przystępujący do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników.

15. Na uroczystość ogłoszenia wyników konkursu Organizator zaprasza wszystkich uczestników oraz miłośników poezji.

16. Autorzy nagrodzonych wierszy poproszeni będą o publiczną prezentację swojego utworu podczas uroczystej Gali Finałowej.

17. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów podróży, ani noclegów laureatom konkursu oraz pozostałym uczestnikom.

18. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków opisanych w niniejszym regulaminie. Dodatkowe informacje o konkursie można otrzymać w godzinach pracy GBP w Lubeni.Konkursy literackie

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI „PIĘKNO PRZYRODY POLSKIEJ:
LAS – PTAK – ŁĄKA”


REGULAMIN:

1. Organizatorem Konkursu jest Rzeszowski Oddział Związku Literatów Polskich oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie.

2. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich twórców niezrzeszonych oraz będących w związkach twórczych. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie zestawu 3 wierszy w czterech egzemplarzach, w formie maszynopisu lub wydruku w formacie A4. Każdy wiersz należy opatrzyć godłem autora. (Przez GODŁO rozumie się pseudonim autora, jednorazowo wymyślony na potrzeby udziału w Konkursie. Godłem może być dowolne słowo, ciąg słów, itp.). W osobnej, zaklejonej kopercie, również opatrzonej godłem autora, należy zamieścić dane autora – imię, nazwisko, wiek, dokładny adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Tak przygotowane zestawy należy przesłać w jednej kopercie zbiorczej na adres Organizatora Konkursu: Związek Literatów Polskich, Oddział w Rzeszowie 35-506 Rzeszów ul. Iranka-Osmeckiego 51.

3. Termin nadsyłania wierszy upływa z dn. 30.06.2017 r.

4. Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. Nadesłane wiersze nie mogą być nagradzane w innych konkursach.

5. Organizator przewiduje przyznanie 3 nagród pieniężnych i 7 wyróżnień rzeczowych.

6. Rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się we wrześniu 2017 r.

7. Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych na Konkurs tekstów.

8. Organizatorzy powiadamiają o wyniku kwalifikacji wyłącznie autorów wierszy dopuszczonych do finału Konkursu. Zawiadomienia te są równoznaczne z zaproszeniem.

9. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży ani nie zapewniają noclegów autorom zakwalifikowanych do finału tekstów.

10. Komunikat jury o wynikach Konkursu rozesłany zostanie do finalistów, prasy, radia i telewizji regionalnej oraz ogólnopolskiej.

11. Przewiduje się możliwość druku w osobnej publikacji tekstów nagrodzonych i wierszy wskazanych przez jury. Nadesłanie wiersza na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na jego ewentualny druk w tomiku, internecie oraz zainteresowanych Konkursem gazetach i pismach. Za zamieszczone wiersze nie przewiduje się honorariów.

12. Przesyłanie wierszy jest równoznaczne ze zgodą autorów na opublikowanie ich podstawowych danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w mediach oraz na stronie internetowej organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 83 z późn. zm.).Konkursy literackie

Protokół z posiedzenia jury konkursu „Moje ogrody” w dniu 29 maja 2017 roku.


Na konkurs wpłynęło 39 tekstów poetyckich. Jury pod przewodnictwem dr Hanny Krupińskiej-Łyp z udziałem Urszuli Pantoły i Małgorzaty Żureckiej przyznało trzy nagrody i wyróżnienia.
Szczegóły w załączonym protokole.Konkursy literackie

Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza „Moje Ogrody”


REGULAMIN:

1. Organizatorem Turnieju jest Oddział Związku Literatów Polskich w Rzeszowie oraz Grupa Twórcza „Inspiratio” Centrum Kultury Gminy Łańcut.

2. Turniej Jednego Wiersza 2017 skierowany jest do wszystkich twórców niezrzeszonych oraz będących w związkach twórczych.

3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie jednego wiersza w czterech egzemplarzach wyłącznie w formie wydruku komputerowego lub maszynopisu. Wiersz nie może być nagrodzony wcześniej na innych konkursach i powinien być opatrzony godłem (pseudonimem). Może to być dowolne słowo, ciąg słów, itp. Wiersz należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2017 r. na adres: Związek Literatów Polskich, Oddział w Rzeszowie 35-506 Rzeszów ul. Iranka-Osmeckiego 51.

4. Autor zobowiązany jest dołączyć w zaklejonej kopercie godło oraz dane personalne (imię i nazwisko, dokładny adres prywatny, numer telefonu, adres e–mail.

5. Przewiduje się 3 nagrody i 3 wyróżnienia.

6. Ostateczna decyzja we wszelkich kwestiach spornych dotyczących rozdziału nagród głównych i interpretacji regulaminu należy do przewodniczącego jury.

7. Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych na Turniej tekstów.

8. Organizatorzy powiadamiają o wyniku kwalifikacji wyłącznie autorów wierszy dopuszczonych do finału Turnieju. Zawiadomienia te są równoznaczne z zaproszeniem. Finał Turnieju przewidziany jest na 31 maja 2017 r.

9. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży ani nie zapewniają noclegów autorom zakwalifikowanych do finału tekstów.

10. Komunikat jury o wynikach Turnieju rozesłany zostanie do finalistów, prasy, radia i telewizji regionalnej oraz ogólnopolskiej.

11. Przewiduje się możliwość opublikowania tekstów nagrodzonych i wierszy wskazanych przez jury w osobnej publikacji. Nadesłanie wiersza na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na jego ewentualny druk w tomiku, internecie oraz zainteresowanych Turniejem gazetach i pismach. Za zamieszczone wiersze nie przewiduje się honorariów.

12. Autorzy przesyłając wiersze wyrażają zgodę na opublikowanie ich podstawowych danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w mediach oraz na stronie internetowej organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 83 z późn. zm.).Konkursy literackie

ROZSTRZYGNIĘCIE VIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO O „KWIAT DZIEWIĘĆSIŁA”


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Konkursy literackie

VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O kwiat dziewięćsiła” Skomielna Czarna 2017

pod patronatem Wójta Gminy Tokarnia

REGULAMIN:

1. Konkurs organizuje Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Tokarni (gmina Tokarnia, pow. myślenicki, woj. małopolskie).

2. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do autorów niezrzeszonych jak również zrzeszonych w związkach twórczych oraz bez podziału na autorów przed debiutem i po debiucie. Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 18 lat.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech wierszy o tematyce dowolnej w czterech egzemplarzach wydruku komputerowego, formatu A4. Łączna objętość zestawu wierszy nie może przekraczać trzech stron wydruku. Rękopisy nie będą oceniane.

4. Każdy uczestnik konkursu, do obowiązkowego zestawu trzech wierszy o tematyce dowolnej, może dodatkowo dołączyć jeszcze jeden wiersz o tematyce górskiej (w czterech egzemplarzach) w kategorii O nagrodę Wójta Gminy Tokarnia. Wiersze w tej kategorii będą oceniane oddzielnie.

5. Utwory nadsyłane na konkurs nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Uczestnik konkursu może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy w kategorii obowiązkowej oraz wg uznania jeden wiersz w kategorii dodatkowej. W sumie można przysłać maksymalnie 3 (obowiązkowo) + 1 wiersz (nieobowiązkowo), wszystkie w czterech egzemplarzach.

6. Wiersze muszą być podpisane godłem słownym (pseudonimem). Takim samym godłem należy opatrzyć dołączoną do nich zaklejoną kopertę, zawierającą na kartce obowiązkowo następujące dane autora (imię i nazwisko, dokładna data urodzenia (dzień, miesiąc, rok), dokładny adres, telefon, e-mail).

7. Prace konkursowe należy nadsyłać do 15 marca 2017 r. na adres Organizatora konkursu:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Tokarni, 32-436 Tokarnia 619, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Poetycki”. Na kopercie nie wolno umieszczać nazwiska i adresu zwrotnego nadawcy (uczestnika konkursu).

8. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez Organizatora.

9. Wiersze autorów podpisane imieniem i nazwiskiem nie będą podlegać ocenie jury. Wiersze osób poniżej 18 lat nie będą oceniane. Uprasza się o dokładne przeczytanie regulaminu. Prace niespełniające wszystkich wymogów regulaminu nie będą oceniane.

10. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.

11. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną i zaproszeni na podsumowanie konkursu, które odbędzie się w sobotę, 27 maja 2017 r., w Skomielnej Czarnej. Po ogłoszeniu wyników konkursu, laureaci mogą być poproszeni o przesłanie nagrodzonych i wyróżnionych wierszy pocztą elektroniczną do Organizatora. Ułatwi to pracę nad redakcją tomiku pokonkursowego (przewidzianego na 2018 r.).

12. Laureaci konkursu otrzymają okolicznościowe medale-statuetki, a także wraz ze wszystkimi wyróżnionymi — dyplomy i inne drobne upominki. Nagrody należy odebrać osobiście. W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się odebranie nagrody przez pośrednika. Nagrody nie będą przesyłane pocztą. Nieodebrane nagrody będą automatycznie przechodziły na rzecz kolejnej edycji.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w tomiku pokonkursowym (wydawanym co trzy lata) oraz w innych mediach bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.

14. Zgłoszenie zestawów wierszy do udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu.

W przypadku wątpliwości informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu komórkowego: 663221329.Konkursy literackie

 

Związek Literatów Polskich