Z historii Oddziału...

Rzeszów

Preambuła statutu ZLP


Związek Literatów Polskich jest zawodową organizacją pisarzy. Jego członkowie, w swojej twórczości i działalności, nawiązują do humanitarnych tradycji myśli ogólnoludzkiej, które w kulturze polskiej zawsze były zespolone z troską o dobro kraju i narodu. Kontynuacja tych tradycji oraz wszechstronny rozwój współczesnej literatury polskiej stanowią przedmiot starań i pracy wszystkich członków i władz Związku Literatów Polskich.Związek Literatów Polskich

Menu


Z historii Rzeszowskiego Oddziału ZLP1.06.1967

Na posiedzeniu wyjazdowym w Koszalinie została podjęta decyzja o utworzeniu Oddziału w Rzeszowie.


26.11.1967

W Klubie MPiK w Rzeszowie odbyło się pierwsze zebranie członków rzeszowskiego Oddziału ZLP, na którym wybrano pierwszy Zarząd:
Jerzy Pleśniarowicz — prezes
Stanisław Orzeł — wiceprezes
Tadeusz Sokół — sekretarz
Roman Turek — skarbnik


W latach 70-tych i 80-tych Oddział organizował Robotnicze Impresje Literackie, a później Julińskie Spotkania Literackie. Owocem tych drugich było powołanie w Julinie nieformalnego Julińskiego Bractwa Literackiego.


13.12.1981

Wprowadzenie stanu wojennego spowodowało zawieszenie działalności całego Związku Literatów Polskich, które w lipcu 1983 r. doprowadziło do jego rozwiązania. Przestało także działać Julińskie Bractwo Literackie.

Pod koniec roku 1983 powstało nowe stowarzyszenie pod tą samą nazwą i ponownie swoją działalność wznawia Oddział w Rzeszowie.


1987

Z okazji Jubileuszu 20-lecia rzeszowski Oddział otrzymuje Nagrodę PROFILÓW.


1992

Podczas uroczystości 25-lecia rzeszowskiego Oddziału ZLP przyznano po raz pierwszy honorowe nagrody literackie „Złote Pióro”


29.09.1997

Z okazji 30-lecia rzeszowskiego Oddziału Wojewoda rzeszowski nadaje Oddziałowi honorową odznakę „ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA RZESZOWSKIEGO”.


1-2.05.2000

Oddział zorganizował I Międzynarodową Sesję Literacką „Literatura na przełomie wieków”. Z tej okazji została wydana antologia „Wspólna obecność”.


2002

Z okazji 35-lecia Oddziału zostaje ustanowiona, przyznawana raz na pięć lat, w rok Jubileuszu honorowa Nagroda Literacka „Diamentowe Pióro”. Jako pierwszy przyjął ją Wiesław Myśliwski.

W tym samym roku reaktywowano również Julińskie Bractwo Literackie.


2004

Zarząd Oddziału zorganizował II Międzynarodową Sesję „Literatura Kresów Polski, Słowacji i Ukrainy” połączoną z obchodami dni Julińskiego Bractwa Literackiego.


2006

Odbyła się III Międzynarodowa Sesja „Literatura Kresów Polski, Słowacji i Ukrainy”.


2007

Z okazji 40-lecia Oddziału honorową nagrodę Diamentowe Pióro przyznano Tadeuszowi Różewiczowi. Z tej okazji również Oddział otrzymał z rąk Marszałka Województwa Podkarpackiego nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego za całokształt działalności kulturalnej i promowanie literatury. Zorganizowano IV Międzynarodową Sesję „Literatura Kresów Polski, Słowacji i Ukrainy”.


czerwiec 2008

Zorganizowano V Międzynarodową Sesję „Literatura Pogranicza Polski Slowacji i Ukrainy oraz krajów ościennych”.


10-12.11.2008

Przedstawiciele Oddziału wzięli udział w Międzynarodowym Festiwalu Literackim „LITTERIADA” w Koszycach — Słowacja. 

Związek Literatów Polskich