Konkursy literackie

Rzeszów

Preambuła statutu ZLP


Związek Literatów Polskich jest zawodową organizacją pisarzy. Jego członkowie, w swojej twórczości i działalności, nawiązują do humanitarnych tradycji myśli ogólnoludzkiej, które w kulturze polskiej zawsze były zespolone z troską o dobro kraju i narodu. Kontynuacja tych tradycji oraz wszechstronny rozwój współczesnej literatury polskiej stanowią przedmiot starań i pracy wszystkich członków i władz Związku Literatów Polskich.Związek Literatów Polskich

Menu


Konkursy literackie 2018I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Mariana Berkowicza "O Dmuchawce Skojarzeń"


Zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Mariana Berkowicza "O Dmuchawce Skojarzeń"!
Wszelkie informacje znajdują się w załącznikach - w regulaminie oraz na plakacie. Wszystkie te pliki są dostępne do pobrania pod linkiem:
https://drive.google.com/open?id=1rmcJRiVRmvZJA6W71q8HgqELmDb29r5d

Proszę o czynny udział w konkursie wszystkich poetów. Warto podkreślić, że nagrody są finansowe, a wiersze mogą być wcześniej publikowane i nagradzane.

Regulamin


Karta zgłoszenia
 

Konkursy literackie

Rozstrzygnięcie „Strofy o Niepodległej”

Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Strofy o Niepodległej”, zorganizowany przez Oddział ZLP w Rzeszowie i redakcję „Kuriera Błażowskiego”, wzbudził zainteresowanie wielu twórców z całego kraju. We wrześniu br. spośród nadesłanych liryków jury w składzie: przewodnicząca dr Hanna Krupińska-Łyp, członkowie: Anna Heller i Ryszard Zatorski przyznało I nagrodę Teresie Parynie z Przemyśla za wiersz „Wołyń”, II nagrodę Andrzejowi Szypule z Rzeszowa za wiersz bez tytułu, III nagrodę Jolancie Michnie z Łańcuta za wiersz „Dom pod lasem”.

Wyróżnienia przyznano (w kolejności alfabetycznej) Wiktorowi Bochenkowi (z Niebylca) za wiersz „Daj ojcowizny”, Marcie Gduli (ze Stalowej Woli) za wiersz „Do Niepodległej”, Marii Gibale (z Przemyśla) za wiersz „Widziałam” i Mateuszowi Mitągowi (z Warszawy) za wiersz „Kraj”.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone w dniu 26.10.2018 r. w Rzeszowie na uroczystym spotkaniu w Osiedlowym Domu Kultury „Tysiąclecie”.

Fundatorem nagród był burmistrz Gminy Błażowa.(R)


 

Konkursy literackie

Podkarpacki Turniej Jednego Wiersza „Strofy o Niepodległej 2018”


REGULAMIN:

1. Organizatorami Turnieju są: Oddział Związku Literatów Polskich w Rzeszowie i czasopismo Samorządu Gminy Błażowa „Kurier Błażowski”.

2. Turniej Jednego Wiersza „Strofy o Niepodległej 2018” skierowany jest do wszystkich twórców niezrzeszonych oraz będących w związkach twórczych.

3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie jednego wiersza w czterech egzemplarzach wyłącznie w formie wydruku komputerowego lub maszynopisu. Wiersz nie może być nagrodzony wcześniej na innych konkursach i powinien być opatrzony godłem (pseudonimem). Może to być dowolne słowo, ciąg słów, itp. Wiersz należy przesłać do dnia 1 września 2018 r. na adres: Związek Literatów Polskich, Oddział w Rzeszowie 35-506 Rzeszów ul. Iranka - Osmeckiego 51.

4. Autor zobowiązany jest dołączyć w zaklejonej kopercie godło oraz dane personalne (imię i nazwisko, dokładny adres prywatny, numer telefonu, adres e – mail).

5. Przewiduje się 3 nagrody (pieniężne) i 3 wyróżnienia (rzeczowe) - chyba, że jury postanowi inaczej.

6. Ostateczna decyzja we wszelkich kwestiach spornych dotyczących rozdziału nagród głównych i interpretacji regulaminu należy do przewodniczącego jury. Jury nie jest zobowiązane do wyjaśniania swoich decyzji.

7. Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych na Turniej tekstów.

8. Organizatorzy powiadamiają o wyniku kwalifikacji wyłącznie autorów wierszy dopuszczonych do finału Turnieju. Zawiadomienia te są równoznaczne z zaproszeniem. Finał Turnieju przewidziany jest w drugiej połowie października 2018r.

9. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży ani nie zapewniają noclegów autorom zakwalifikowanych do finału tekstów.

10. Komunikat jury o wynikach Turnieju rozesłany zostanie do finalistów, prasy, radia i telewizji regionalnej oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej Oddziału ZLP w Rzeszowie http://www.zlp.rzeszow.pl/

11. Przewiduje się możliwość opublikowania tekstów nagrodzonych i wierszy wskazanych przez jury w osobnej publikacji. Nadesłanie wiersza na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na jego ewentualny druk w tomiku, internecie oraz zainteresowanych Turniejem gazetach i pismach. Za zamieszczone wiersze nie przewiduje się honorariów.

12. Autorzy przesyłając wiersze wyrażają zgodę na opublikowanie ich podstawowych danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w mediach oraz na stronie internetowej organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 83 z późn. zm.)oraz przepisów wynikających z RODO wprowadzonych 25. maja 2018 r.Konkursy literackie

Konkurs Krótkich Form Literackich "Bookowisko"


Zaproszenie do konkursu
Fundacja Tylko Bieszczady ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie Krótkich Form Literackich "Bookowisko".
Założeniem konkursu jest możliwość przedstawienia i wypromowania literatury i jej autorów mniej lub bardziej związanych z Bieszczadami i dotykających w swojej twórczości tematyki naszego regionu.
Konkurs jest otwartą formułą literacką : pod uwagę brane będą wszystkie literackie formy ; poezja, proza, dramat, reportaż, proza poetycka etc. Jedynymi nakładanymi na uczestników ograniczeniami są ilość znaków, a więc wielkość pracy (12000 znaków ze spacjami) oraz mile widziana tematyka – Bieszczady.

Szczegóły oraz termin nadsyłania prac
 

Konkursy literackie

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POEZJI "DŹWIĘKOSŁOWA" - 2018


REGULAMIN:

1. KONKURS DŹWIĘKOSŁOWA im. Ryszarda Szocińskiego,zwany dalej Konkursem jest wydarzeniem cyklicznym organizowanym przez Stowarzyszenie Natchnieni Bieszczadem w Cisnej.

2. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni – amatorzy i profesjonaliści, udział jest bezpłatny.
Osoby niepełnoletnie, zobowiązane są dołączyć pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział w konkursie (w formie skanu dokumentu).

3. Wiersze przesyłane na Konkurs nie mogą naruszać praw stron trzecich i nie mogą być to wiersze wcześniej nagradzane lub publikowane w wydawnictwach zwartych z nr. ISBN.
Wiersze będą oceniane indywidualnie – komisja nie ocenia nadesłanych zestawów.

4. Oceny wierszy głoszonych do Konkursu dokona Komisja powołana przez Stowarzyszenie NB. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany składu Komisji. Przewodniczącym Komisji tej edycji jest poeta Mirosław Welz. Decyzja Komisji jest ostateczna, a kryteria oceny niejawne. Komisja nie jest zobowiązana do wyjaśniania swoich decyzji.

5. Laureaci otrzymają nagrody finansowe (za zdobycie 1, 2 i 3 miejsca, w wysokości odpowiednio 250, 100 i 50 złotych) orazrzeczowe (wyróżnienia),wręczane zwycięzcom Konkursu podczas wieczoru poezji przez przewodniczącego Jury lub osoby wskazane przez Stowarzyszenie.Laureaci Konkursu będą mogli zaprezentować nagrodzone wiersze w czasie wieczoru poezji.

6. Wszyscy Laureaci Konkursu ,,Dźwiękosłowa” im. Ryszarda Szocińskiego otrzymują bezpłatne bilety wstępu na wszystkie dni festiwalu – jeżeli wejście będzie odpłatne.

7. Nadsyłane wiersze przyjmowane będą tylko w formie elektronicznej od 26.05 do 28.06. br. tylko e-mailem na adres dzwieko_slowa@o2.pl oraz natchnienibieszczadem@op.pl (w temacie e-maila proszę wpisać „Konkurs Dźwiękosłowa”).

8. Kryteria zgłoszenia
Ilość przesyłanych wierszy - maksymalnie 3 (mile widziana tematyka bieszczadzka).Każdy przesyłany wiersz powinien być zapisany w oddzielnym dokumencie (jeden wiersz na stronie) – w formacie pliku Word, opisanym ,,godłoautora_tytuł wiersza”. W osobnym pliku – oznaczonym wyłącznie godłem autora należy podać dane –imię i nazwisko uczestnika, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail – kontaktowy. Godło to słowna nazwa, oznaczenie autora przesyłanych wierszy, stanowiąca jego identyfikację, a jednocześnie gwarantująca prawidłowy przebieg poszczególnych etapów konkursu.

Sprawy organizacyjne

9. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

10. Wszyscy laureaci Konkursu wyrażają zgodę na bezpłatną rejestracje występu i umieszczania nagrania w różnych materiałach informacyjnych, promocyjnych, wykorzystywania ich w internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. w formie elektronicznej, publiczne prezentacje, umieszczania wierszy w tomikach poezji itp. ) w celu związanym z działalnością lub promocją Stowarzyszenia NB.

11. Przystąpienie uczestników do Konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na:
- wykorzystanie ich nazwisk, imion w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z działaniem Stowarzyszenia NB,
- przetwarzanie danych przesyłanych dla potrzeb konkursu zgodnie z obowiązującym prawem,
- publikację nadesłanych wierszy oraz informacji o autorach na stronie Stowarzyszenia NB oraz w materiałach wydawanych przez Stowarzyszenie Natchnieni Bieszczadem w celach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych.

12. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych lub roszczenia stron trzecich w stosunku do wykonywanych utworów.

13. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

14. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w czasie wieczoru poezji, który odbędzie się dnia 20.07.2018. w Cisnej. Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia.

15. Laureaci Konkursu otrzymają zawiadomienia mailem do dnia 10.07.br. w celu podania informacji zwrotnej dotyczącej ich obecności na wieczorze poezji, co umożliwi im osobiste zaprezentowanie wierszy.

16. Wszelkie pytania lub wątpliwości należy przesyłać na adres: natchnienibieszczadem@op.pl lub dzwieko_slowa@o2.pl .

ORGANIZATOR - STOWARZYSZENIE NATCHNIENI BIESZCZADEM W CISNEJKonkursy literackie

Rozstrzygnięcie IX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O kwiat dziewięćsiła”


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Konkursy literackie

IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O kwiat dziewięćsiła” 2018


REGULAMIN


Zaproszenie do konkursu
IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O kwiat dziewięćsiła” Skomielna Czarna 2018, pod patronatem Wójta Gminy Tokarnia organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Tokarni. 

 

 

 

Konkursy literackie

 

Związek Literatów Polskich