Witamy!

Rzeszów

Preambuła statutu ZLP


Związek Literatów Polskich jest zawodową organizacją pisarzy. Jego członkowie, w swojej twórczości i działalności, nawiązują do humanitarnych tradycji myśli ogólnoludzkiej, które w kulturze polskiej zawsze były zespolone z troską o dobro kraju i narodu. Kontynuacja tych tradycji oraz wszechstronny rozwój współczesnej literatury polskiej stanowią przedmiot starań i pracy wszystkich członków i władz Związku Literatów Polskich.Związek Literatów Polskich

Menu

Nasz Dom Rzeszów
Z historii Oddziału


Dnia 1 czerwca 1967 r. na posiedzeniu wyjazdowym w Koszalinie została podjęta decyzja o utworzeniu Oddziału w Rzeszowie. Zaś 26 listopada 1967 r. w Klubie MPiK w Rzeszowie odbyło się pierwsze zebranie członków rzeszowskiego Oddziału ZLP, na którym wybrano pierwszy Zarząd w składzie: Jerzy Pleśniarowicz — prezes, Stanisław Orzeł — wiceprezes, Tadeusz Sokół — sekretarz, Roman Turek — skarbnik.

W latach 70-tych i 80-tych Oddział organizował Robotnicze Impresje Literackie, a później Julińskie Spotkania Literackie. Owocem tych drugich było powołanie w Julinie nieformalnego Julińskiego Bractwa Literackiego.


więcej...>

Złote Pióra


Nagrodę «Złote Pióro» ustanowiono na XXV-lecie Oddziału ZLP w Rzeszowie z inicjatywy ówczesnego zarządu Oddziału, a pierwszy raz przyznano ją za 1992 r.

więcej...>

Chcesz być z nami w ZLP?


Członkami Związku Literatów Polskich mogą być piszący po polsku: prozaicy, poeci, dramatopisarze, eseiści, krytycy, tłumacze literatury pięknej.

Do Związku Literatów Polskich może być przyjęty autor utworów literackich uznanych za wartościowe i opublikowanych w postaci:

• dwóch książek prozatorskich, albo

• trzech książek poetyckich, albo

• dwóch oryginalnych, pełnospektaklowych utworów dramatycznych wystawionych na scenie lub wydanych drukiem, albo

• dwóch oryginalnych, samodzielnie napisanych fabularnych scenariuszy filmowych, zrealizowanych lub wydanych drukiem, albo

• dwóch oryginalnych sztuk dla teatru radiowego, bądź telewizyjnego, zrealizowanych lub wydanych drukiem, albo

• trzech artystycznych przekładów dzieł literackich, przetłumaczonych z oryginału i ogłoszonych w formie książkowej lub wystawionych.

W poczet członków przyjmuje Prezydium Zarządu Głównego na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej. Wniosek o przyjęcie każdy zainteresowany składa w Oddziale Związku odpowiednim dla miejsca zamieszkania. Zarząd Oddziału opiniuje wniosek i przesyła go do Komisji Kwalifikacyjnej w terminie dwóch miesięcy od daty jego złożenia.

Komisja Kwalifikacyjna zobowiązana jest do rozpatrzenia wniosku w terminie sześciu miesięcy od daty jego otrzymania.

Negatywna opinia Komisji Kwalifikacyjnej jest dla Prezydium Zarządu Głównego wiążąca, przy czym Prezydium może zwrócić się do Komisji Kawalifikacyjnej o powtórne rozpatrzenie wniosku w przypadku znacznej różnicy ocen lub zaistnienia okoliczności związanych z twórczością zainteresowanego. Powtórna, negatywna opinia Komisji Kwalifikacyjnej jest dla Prezydium ostateczna. Ponowny wniosek o przyjęcie do Związku Literatów Polskich może być rozpatrywany nie wcześniej niż po upływie roku od daty decyzji odmownej.


Na podstawie Statutu Związku Literatów PolskichAdres i konto bankoweADRES:
ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH
Oddział w Rzeszowie
ul. Grottgera 10, skr. poczt. 50
35-959 Rzeszów


e-mail: zlp.rzeszow@wp.pl

KONTO BANKOWE:
BANK PEKAO S.A. Oddział w Rzeszowie,  ul. Słowackiego 5,  35-017 Rzeszów
88 1240 4751 1111 0000 5512 0232

 

Związek Literatów Polskich